Педагогика на обучението по история и философия

История и философия

Специалност: История и философия

Форма на обучение: Редовна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Учител по история и философия

Направление: 1.3. Педагогика на обучението по...

Факултет: Исторически факултет

Представяне

Педагогическата насоченост на специалност „История и философия“ цели създаването на висококачествени, модерни и креативни учители по история и философия. Бакалавърската степен осигурява както придобиване на основни теоретични и практически компетенции, така и овладяване на инструментариума и методологията на историческия, философския и социалния анализ, на европейските ценности и съвременните либерални традиции. В зависимост от личните си предпочитания, студентите имат възможност да задълбочат своите знания съобразно предложените им избираеми и факултативни дисциплини.

Завършилите тази специалност получават квалификация „учител по история и по предметен цикъл Философия“ и могат да преподават дисциплините от културно-образователната област „Обществени науки и гражданско образование и религия“ – „История и цивилизация“, „Философия“, „Етика и право“, „Психология и логика“, „Свят и личност“; да работят като педагогически съветници, като държавни служители в сферите на културата и образованието и др. В отговор на новите предизвикателства, пред които се изправя училищното ни образование, завършилите бакалаври успешно ще реализират и обучението по Гражданско образование, чието въвеждане е предвидено като задължително в гимназиалната образователна степен на училищното образование.

Придобитите широкопрофилни теоретични знания, както и практически умения, дават възможност на студентите да продължат своето образование в следващата степен „магистър“ и „доктор“.

Материална база

Исторически факултет разполага със специализирани кабинети, оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение, специализирана библиотека и др.

Студентска мобилност

Факултетът развива разнообразна международна дейност, която включва участия в проекти, осъществяване на научен обмен, четене на лекции в чужбина, обмен на докторанти и студенти.

Студентите и докторантите във Факултета се стимулират да се включват в международния академичен обмен по програма ЕРАЗЪМ+, да участват в летни университети в чужбина и да развиват собствени изследователски проекти.

Професионална реализация

Придобитите при следването професионални знания и умения дават възможност на завършилите да работят:

  • като “учител по история и по предметен цикъл “Философия”
  • като учител да преподават дисциплините от културно-образователната област “Обществени науки и гражданско образование” – “История”, ”История и цивилизация”, “Философия”, “Етика и право”, “Психология и логика”, “Свят и личност” (или “Гражданско образование”) и др. в средното училище и в други образователни институции;
  • като педагогически съветници в средните училища;
  • като държавни служители в сферите на културата и образованието.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

  • Квалифицирани преподаватели;
  • Гъвкави форми на обучение;
  • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
  • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
  • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

КАНДИДАТСТВАЙ ON-LINE

Тази страница е посетена пъти.

×

Уважаеми кандидат-студенти,

На основание заповед на Ректора и поради разрастващата се епидемия от COVID-19 е взето решение за периода от 13 март до 30 април 2020 г. приемането на заявления за явяване на кандидатстудентски изпити да се извършва САМО по електронен път чрез системата Е-прием.

Планираните за месец април 2020 г. университетски и факултетски конкурсни изпити се отлагат. Датите за провеждането им ще бъдат обявени допълнително.

 За допълнителна информация тел.: 0879 392 841 (всеки работен ден от 9:00 до 15:00 ч.)