Програма "Еразъм+"

Програма 'Еразъм+' е програма на Европейската общност за образование, обучение, младеж и спорт, която стартира на 1 януари 2014 год. Тя обединява седем програми, функционирали до края на 2013 год.: Програма „Учене през целия живот“ (тя включваше секторните програми „Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”), „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни.

В новата програма са предвидени три основни Ключови дейности: (КД1) Образователна мобилност за граждани; (КД2) Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; (КД 3) Подкрепа за реформа на политиките.

(КД1) Образователна мобилност за граждани включва Образователна мобилност на обучаеми и обучители в сферата на висшето образование

Образователната мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти и дава възможност за реализиране на мобилност по специалността в друго висше училище в чужбина.

 Образователната мобилност с цел практика в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти, както и наскоро дипломирали се и дава възможност за стаж в друго висше училище или предприятие в чужбинa.

×

Уважаеми кандидат-студенти,

На основание заповед на Ректора и поради разрастващата се епидемия от COVID-19 е взето решение за периода от 13 март до 30 април 2020 г. приемането на заявления за явяване на кандидатстудентски изпити да се извършва САМО по електронен път чрез системата Е-прием.

Планираните за месец април 2020 г. университетски и факултетски конкурсни изпити се отлагат. Датите за провеждането им ще бъдат обявени допълнително.

 За допълнителна информация тел.: 0879 392 841 (всеки работен ден от 9:00 до 15:00 ч.)